top of page

Betingelser for Signandpay

BoligPortal har til hensigt at hjælpe private og virksomheder med at administrere deres ejendomme, lejemål og lejere, på en effektiv og overskuelig måde.

Definition:

Applikation: BoligPortal A/S (BoligPortal) udbyder software/service til rådighed via sin

hjemmeside, mobile platforme eller lignende.

Sign&Pay: Software/service der tilbydes til Brugeren, enten privatperson eller erhvervslejer, via webbrowser eller applikation til tablet, mobil eller lignende.

Brugeren: Er den privatperson eller erhvervslejer, der bruger Sign&Pay som service.

 

Udlejere: Er den virksomhed, der varetager administrationen af lejemålet samt Sign&Pay.

 

Brugsdata: En type data, der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Persondata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatur- sprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Person- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal modtaget fakturaer, kommunikation og lignende).

Persondata: Data, der tilhører Brugeren, og som bearbejdes i Applikationen såsom bruger- databaser, fakturaer og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

1. Accept af brug af Sign&Pay

Betingelserne i denne aftale er gældende mellem Brugeren og BoligPortal på vegne af Udlejere.

2. Brug af Sign&Pay

2.1. Sign&Pay tilbydes til Brugeren på vegne af Udlejere.
2.2 Brugerens login er personligt og videregivelse af denne er på eget ansvar.

2.3 Brugeren accepterer, at BoligPortal på vegne af Udlejere må opbevare Persondata samt Brugsdata.

3. Behandling af Persondata samt Brugsdata

3.1. Ved brug af Sign&Pay registrerer vi følgende oplysninger om Brugeren:

  • For- og efternavn

  • E-mailadresse.

  • Personnummer.eller CVR-nummer

  • Kontonummer

  • Underskrift af lejekontrakt

  • Tilmelding til betalingsservice.

  • Tilmelding til el leverandør.

  • Løbende opkrævninger via faktura eller betalingsservice

  • Løbende betaling via faktura eller betalingsservice

3.2. BoligPortal kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere tjenester i applikationen prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplys- ninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal vi anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal vi implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

3.3. BoligPortal er berettiget til at opbevare Persondata efter ophør med henblik på at an- vende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.

 

3.4. BoligPortal kan give tredjemand og myndigheder adgang til Persondata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning i forbindelse med dom, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

 

3.5. Information udledt af aggregeret og statistisk indsamlet materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at dataen er anonym, og Brugeren vil dermed på intet tidspunkt kunne blive identificeret.

4. Brugerens adgang til egne data

4.1.Brugeren har til enhver tid fuld adgang til egen konto og data. Hvis Brugeren opsiger sit lejemål eller framelder sig lejerportal, opbevarer vi Brugerens data i højst 1 år derefter.

 

4.2. Persondata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål de blev

indsamlet til afsluttes.

 

4.3. Såfremt Brugeren ikke har været aktiv i applikationen i 12 måneder, sletter vi data i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

 

4.4. Ved anmodning kan data som udgangspunkt slettes.

 

5. Overdragelse

5.1. Vi forbeholder os retten til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor Brugeren til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. Vi har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. Listen over de underleverandører vi anvender til databehandling, kan du finde sidst i dette dokument.

 

6. Opdateringer og driftsstabilitet

6.1. BoligPortal forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne. Skulle der forekomme fejl, tilstræber vi os, at rette fejlen hurtigst muligt.

7. Ansvar

7.1 BoligPortal er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for BoligPortals kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer.

8. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

8.1. BoligPortal har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Bilag Underdatabehandlere

Godkendte underdatabehandlere

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdatabehandlere:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke – uden den dataansvarliges skriftlige godkendelse – gøre brug af en underdatabehandler til en anden behandlingsaktivitet end den beskrevne og aftalte eller gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet.

Skærmbillede 2022-01-30 kl. 13.34.16.png
bottom of page