top of page

Handelsbetingelser

Boligmanager har til hensigt at hjælpe private og virksomheder med at administrere deres ejendomme, lejemål og lejere på en effektiv og overskuelig måde.

Definition

Applikation: Boligmanager ApS (Boligmanager) udbyder software/service til rådighed via sin hjemmeside, mobile platforme eller lignende.

 

Kunden: Er den person eller virksomhed der bruger Boligmanager som service.

 

Brugsdata: En type data, der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data (varighed af session, tilbagemeldinger, antal indsendte fakturaer, bogføringsår oprettet og lignende).

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen såsom kundedatabaser, fakturaer og andre former for produktionsdata og dokumenter.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

1. Accept af abonnement og betingelser 

Betingelserne i denne aftale er gældende mellem kunden og Boligmanager cvr.nr. 41643080.

2. Abonnementsbetingelser

2.1. Vores Applikation tilbydes til private- og erhvervskunder.

 

2.2. Hvis du repræsenterer en virksomhed, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere og underskrive disse betingelser på virksomhedens vegne. 

 

2.3. Vi kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Brug af Applikationen og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som din accept af de ændrede betingelser. 

 

2.4. En abonnementsperiode består af 1 måned, startende fra 1. dag i måneden.

3. Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser

3.1. Ved indgåelse af abonnement stiller Boligmanager Applikationen til rådighed for kunden. Denne ret gælder udelukkende for kunden og dennes medarbejdere, og Applikationen må hverken benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller ydelser for andre. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dit login.

 

3.2. Du må ikke overdrage dit abonnement til tredjemand.

4. Abonnement og betalingsbetingelser

4.1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet bagud for den valgte abonnementsperiode.  

 

4.2 Antallet af lejemål for en abonnementsperiode bestemmes af en optælling der foretages på sidste dagen. 

 

4.3. Ved indgåelse af abonnement, kan beløbet betales med bankoverførsel eller faktura.

 

4.4. Betalingsfristen er løbende 14 dage.

 

4.5. Hvis du gør brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepterer du samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner sammen med din abonnementsfornyelse. 

 

4.6. Boligmanager kan ændre priserne, som følge af ændringer i blandt andet nettoprisindeks, afgifter eller stigning hos tredjepart,

 

4.7. Prisændringerne sker med løbende måned + 1 måneds varsling per e-mail.

5. Fortrydelsesret

5.1. Ved køb af abonnement hos Boligmanager har du 14 dages fortrydelsesret, såfremt produktet ikke er taget i brug, og du henvender dig inden for 14 dage fra køb af abonnement. Ved første oprettelse af aktivt selskab, ejendom, lejemål og lejer bortfalder din fortrydelsesret, da produktet hermed tages i brug.

 

5.2. Ved abonnementsbaserede køb gælder fortrydelsesretten alene 14 dage fra den oprindelige købsdato, og hvis ovenstående er efterlevet (produktet ikke er taget i anvendelse). Fortrydelsesretten fornyes ikke ved efterfølgende fornyelse af abonnementet, da der er tale om et og samme produkt med løbende abonnementsbetaling.

6. Opsigelse og abonnementsfornyelse

6.1. Opsigelse skal ske senest dagen før, en ny abonnementsperiode påbegyndes.

 

6.2. Abonnementet fornyes automatisk ved abonnementperiodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted. 

 

6.3. Opsiges eller slettes en konto i løbet af en abonnementsperiode, er du fortsat forpligtet til at betale for tjenesten, indtil abonnementet er udløbet. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden. 

 

6.4. Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel. 

 

6.5. Såfremt din betaling er udeblevet, for eksempel ved manglende dækning på din konto, forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted. 

 

6.6. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan vi opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning. Såfremt der er er mistanke om retsstridige forhold, konflikter mellem kunden og andre, der involverer ret til brugen af BoligManager eller upassende adfærd, kan vi opsige abonnementet og lukke kundens adgang med øjeblikkelig virkning. 

7. Overdragelse

7.1. Vi forbeholder os retten til frit at overdrage vores rettigheder og forpligtelser overfor dig til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. Vi har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. Listen over de underleverandører, som vi anvender til databehandling, kan du finde oplyst i databehandleraftalen.

8. Kundens data

8.1. Du er som kunde Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle Personoplysninger, som uploades og behandles i Applikationen. Derudover ejer du som Kunde egne data i Applikationen. Til disse betingelser er der indgået en databehandleraftale, hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger. Personoplysninger, som vi er behandlingsansvarlige for, bliver behandlet i henhold til vores privatlivspolitik.

8.2. Applikationen giver dig mulighed for eksport af dine data. Hvis abonnementet opsiges, accepterer du, at det endelig format af dataeksport er bestemt af Boligmanager.

8.3. Vi er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.

 

8.4. Vi kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere tjenester i applikationen prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal vi anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal vi implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.  

 

8.5. Vi kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning i forbindelse med dom, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende. 

 

8.6. Information udledt af aggregeret og statistisk indsamlet materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at dataen er anonym, og du eller dine slutbrugere vil dermed på intet tidspunkt kunne blive identificeret. 

 

8.7. Ved betaling behandles dine Personoplysninger af et eller flere betalingsselskaber. For mere information om de betalingsselskaber, som vi anvender, henviser vi til deres vilkår og betingelser. 

9. Kundens adgang til egne data

9.1. Du har til enhver tid fuld adgang til din egen konto og data. Hvis du opsiger abonnementet, medfører dette, at du ikke længere har adgang til dine data. Vi opbevarer dine data i højst 1 år derefter, og du kan få adgang til disse data igen ved at genkøbe et abonnement. Ved anmodning kan du få slettet dine data  

 

9.2. Kundedata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

 

9.3. Såfremt du ikke har været aktiv i applikationen i 12 måneder, sletter vi din data i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du vil blive varslet på e-mail en måned før, din data bliver slettet. 

 

9.4. Du kan til enhver tid kontakte [email protected] for at få slettet din konto.

10. Opdateringer og driftsstabilitet

10.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne. Skulle der forekomme fejl tilstræber vi os, at rette fejlen hurtigst muligt.

11. Kundens brug af Boligmanager

11.1. Du er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af din data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

12. Ansvar

12.1. Boligmanager fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed. 

 

12.2 Boligmanager er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Boligmanagers kontrol. Det kan ikke garanteres, at du kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at du er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer. 

 

12.3 Det maksimale erstatningsansvar overfor kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

 

12.4. Brug af Applikationen, herunder bl.a. forslag til kontering, opkrævningstyper, kontraktforslag og anden bistand skal udelukkende ses som vejledende, er på egen risiko, og Boligmanager kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Du skal selv kontrollere at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

 

12.5. Information på vores website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter/-ydelser skal hverken betragtes som juridisk, skattemæssig, bogføringsmæssig eller anden form for rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer og kontakt en rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning, før du træffer et valg.

 

13. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

 

13.1. Vi har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

 

13.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til dig som kunde. 

 

14. Tvister

 

14.1. Opstår der uenighed, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med retten i Holstebro som første instans.

Databehandleraftale

I henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på databehandlerens behandling af personoplysninger

mellem

Kunden

herefter ”den dataansvarlige”

og

Boligmanager ApS

CVR 41643080

Vestermøllevej 32

7700 Thisted

Danmark

herefter ”databehandleren”

 

der hver især er en ”part” og sammen udgør ”parterne”

 

Har aftalt følgende standardkontraktsbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

Introduktion

Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

 

 1. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

 

 1. I forbindelse med leveringen af administrationsprogrammet behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i overensstemmelse med disse Bestemmelser.

 

 1. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne.

 

 1. Der hører fire bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.

 

 1. Bilag A indeholder nærmere oplysninger om kategorierne af registrerede og typen af personoplysninger.

 

 1. Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for databehandlerens brug af underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.

 

 1. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter.

 

 1. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

   

1. Den dataansvarliges forpligtelser

 

1.1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

 

1.2. Den dataansvarlige har ret og pligt til at træffe beslutninger om, til hvilke(t) formål og med hvilke hjælpemidler, der må ske behandling af personoplysninger.

 

1.3. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.

 

2. Databehandlerens forpligtelser

2.1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestemmelser.

 

2.2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

 

2.3. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer.

 

2.4. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

3. Behandlingssikkerhed

 

3.1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici.

 

Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:

 

 1. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger

 

 1. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester

 

 1. evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse

 

 1. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

 

3.2. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.

 

3.3. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.

 

Hvis imødegåelse af de identificerede risici – efter den dataansvarliges vurdering – kræver gennemførelse af yderligere foranstaltninger end de foranstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført, skal den dataansvarlige angive de yderligere foranstaltninger, i en ny databehandleraftale.

 

4. Anvendelse af underdatabehandlere

 

4.1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler).

 

4.2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af disse Bestemmelser uden forudgående Godkendelse fra den dataansvarlige.

 

4.3. Listen over underdatabehandlere, som den dataansvarlige allerede har godkendt, fremgår af bilag B.

 

4.4. Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere inden databehandleren udskifter underleverandøren, og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e).

 

4.5. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

 

Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum overholder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

 

5. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

 

5.1. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V.

 

5.2. Hvis en Underdatabehandler er etableret uden for eller Personoplysninger opbevares uden for EU/EØS giver den Dataansvarlige Databehandleren autorisation til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for overførsel af Personoplysninger til tredjeland på vegne af den Dataansvarlige, herunder ved anvendelse af EU Kommissionens Standardkontrakter.

 

5.3. Den Dataansvarlige skal orienteres, inden Databehandlere udskifter sine Underdatabehandlere. Den Dataansvarlige har dog kun ret til at protestere imod en ny Underdatabehandler, som behandler Personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, hvis denne ikke behandler data i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. I en sådan situation skal Databehandleren demonstrere overensstemmelse ved at give den Dataansvarlige adgang til Databehandlerens databeskyttelsesvurdering af Underdatabehandleren. Hvis der stadig er uenighed om anvendelsen af Underdatabehandleren kan den Dataansvarlige opsige sit abonnement på Programmet, herunder med et kortere varsel end normalt for at sikre, at den Dataansvarliges Personoplysninger ikke behandles af den pågældende Underdatabehandler.

 

5.4. Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Bestemmelser kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger som omhandlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V.

 

6. Underretning om brud på persondatasikkerheden

 

6.1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.

 

6.2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest hurtigst muligt efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.

 

6.3. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed:

 • karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger

 • de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden

 • de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

7. Sletning og returnering af oplysninger

 

7.1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige og bekræfte over for den dataansvarlig, at oplysningerne er slettet / [tilbagelevere alle personoplysningerne og slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

 

8. Revision

 

8.1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.

 

8.2. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivningen har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.

 

8.3. Den dataansvarlige er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med anmodning om revision.

 

9. Parternes aftale om andre forhold

 

9.1. Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen.

 

10. Ikrafttræden og ophør

 

10.1. Bestemmelserne træder i kraft på datoen for begge parters underskrift heraf.

 

10.2. Begge parter kan kræve Bestemmelserne genforhandlet, hvis lovændringer eller uhensigtsmæssigheder i Bestemmelserne giver anledning hertil.

 

10.3. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre andre bestemmelser, der regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, aftales mellem parterne.

 

Bilag A, Oplysninger om kategorierne af registrerede og typen af personoplysninger.

 

Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede

 

 • Den dataansvarliges slutbrugere (f.eks. selskabsejere, viceværter og lejere)

 • Den dataansvarliges medarbejdere

 • Den dataansvarliges kontaktpersoner

 

 Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede

 

 • Navn

 • e-mailadresse

 • Telefonnummer

 • Adresse

 • Personnummer

 • IP-adresse

Desuden omfatter behandlingen kommunikation imellem lejer og udlejer, udlejer og selskabsejer, udlejer og vicevært, udlejer og andre slutbrugere, hvor der kan indgå personfølsomme oplysninger.

 

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed

Så længe den dataansvarlige har en service/betalingsaftale (inklusive prøveperiode før indgåelse) hos databehandleren, og har underskrevet handels-/forretningsbetingelser.

 

Bilag B, Underdatabehandlere

 

B.1. Godkendte underdatabehandlere

 

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdatabehandlere:

 

 

 

 

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke – uden den dataansvarliges skriftlige godkendelse – gøre brug af en underdatabehandler til en anden behandlingsaktivitet end den beskrevne og aftalte eller gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet.

Skærmbillede 2022-01-30 kl. 13.13.15.png
bottom of page