top of page

Opsætning af forbrugsregnskab

Du kan bruge Boligmanagers forbrugsregnskab til automatisk at hente lejers acontolister, generere filer til forbrugsregnskabsleverandøren, samt indtaste og lave engangsopkrævninger på differencen. I denne guide vil vi gennemgå følgende:

 1. Opsætning af varmeregnskab

 2. Hente acontolister og fremsende til forbrugsregnskab

 3. Afregning, nulstilling og afslutning af forbrugsregnskab

*Hvis du har moms på din ejendom, skal du huske at tilføje, at forbrugsafregningskonti har udgående moms. Du tilføjer den udgående moms inde på din kontoplan på selskabet. Du kan læse yderligere om oprettelse og ændringer på din kontoplan her


Opsætning af forbrugsregnskab på ejendommen:


Du har mulighed for at oprette et vand-, varme- eller elregnskab på dine ejendomme. Forbrugsregnskabet henter herefter lejers indbetalte aconto og sørger for nulstilling af afregningen mellem aconto og faktisk forbrug.


Du opretter et forbrugsregnskab ved at:

 1. Gå ind på pågældende ejendom og klik på Forbrugsregnskab.

 2. Klik herefter på knappen Opret nyt forbrugsregnskab

 3. Du skal nu anføre navn og type, hvorefter systemet automatisk udfylder de resterende konti, som forbrugsregnskabet skal tage udgangspunkt i.

 4. Herefter vælges hvilken periode, forbrugsregnskabet forløber sig over.

 5. Klik herefter på knappen Gem, og forbrugsregnskabet er nu oprettet på ejendommen.Acontolister til forbrugsregnskabsleverandør


I forbindelse med opgørelse af varmeregnskabet, skal du fremsende acontoliste og udgifter, som skal fordeles i varmeregnskabet til den forbrugsregnskabsleverandør, som beregner lejernes vand-, varme- og elopgørelser.


Du skal gøre følgende for at hente acontolisten:

 1. Gå ind på pågældende ejendom og klik herefter på Forbrugsregnskab.

 2. Klik på fanen Lister og vælg det forbrugsregnskab og dato, som du ønsker at hente listen på.

 3. Herefter bliver listen opdateret, og du kan vælge at downloade listen som en CSV eller normal Excel-fil.

Du skal nu sende eller uploade filen hos din forbrugsregnskabsleverandør, så de kan beregne fordelingsregnskabet.
Afslutning af forbrugsregnskab

For at kunne afregne forbruget overfor lejerne, skal du have modtaget opgørelserne fra forbrugsregnskabsleverandøren. Herefter kan du automatisk få Boligmanager til at nulstille lejers indbetalte aconto og oprette engangsopkrævninger på lejerne.

 1. Gå ind på den pågældende ejendom og klik på Forbrugsregnskab.

 2. Klik på fanen Bogføring og vælg det ønskede forbrugsregnskab og dato

 3. Du skal herefter anføre lejers reelle forbrug, så systemet kan beregne differencen mellem faktisk forbrug og lejers aconto indbetalinger

 4. Under Totaler kan du lave en kontrol af, om aconto og forbrug stemmer i henhold til de forbrugsopgørelser, du har modtaget fra din forbrugsopgørelsesleverandør

 5. Herefter anføres datoer i forbindelse med afregning af differencen og bogføring.***

 6. Bekræft ved at klikke Gem (efter bekræftelse af angivet forbrug, er det ikke længere muligt at redigere disse. Du bør derfor sørge for, at oplysningerne er korrekte)

Forbrugsregnskabet vil nu blive afsluttet og lukket, og engangsopkrævningerne på differencen bliver genereret. Du skal selv stå for at sende forbrugsopgørelse til lejer.


*Opkrævningsdato nuværende lejere - Her anfører du dato for, hvornår boende lejer skal tilbagebetales/efteropkræves for differencen mellem forbrug og aconto.

*Opkrævningsdato fraflyttede lejere - Her anfører du dato for, hvornår fraflyttede lejer skal tilbagebetales/efteropkræves for differencen mellem forbrug og aconto.

*Bogføringsdato - Her anfører du hvornår aconto skal nulstilles på lejer. Aconto og reel forbrug flyttes til den anførte afregningskonto, hvor du efterfølgende kan afstemme forbrugsregnskabet. Du skal manuelt bogføre årsopgørelsen fra fjernvarmeværket og øvrige udgifter som er fordelt i fordelingsregnskabet ind på afregningskontoen.


*Afregningsdatoen for både nuværende og fraflyttede lejere bliver oprettet ifm. opkrævning af husleje. Du kan følge datoerne for huslejekørsel her


bottom of page