Aconto: Betaling af forbrug

Nedenfor finder du et udsnit af lejelovens for aconto betaling af forbrug, herunder vand, varme og el fra lejer til udlejer. Du finder også information om muligheden for at lade lejer afregne direkte til forsyningsselskaberne
Aconto

Aconto dækker over, at lejer på månedlig basis løbende betaler et beløb til dig svarende til det forventede gennemsnitlige forbrug. Ved både aconto vand og el kræver det, at du besidder dokumentation for den enkelte lejers faktiske forbrug. Er dette ikke tilfældet, skal forbrug inkluderes i selve huslejen.


Typisk én gang årligt udarbejdes et regnskab, hvor faktiske udgifter sammenholdes med lejers aconto indbetalinger. Eventuelle differencer opkræves, modregnes eller udbetales. Har lejer indbetalt mindre, end der er brugt, opkræves en efterbetaling. Tilsvarende foretager udlejer en tilbagebetaling eller modregning ved næste opkrævning, hvis der er indbetalt mere end det faktiske forbrug.Få styr på detaljerne for afregning af forbrugsregnskab

Beløbet for aconto kan justeres, hvis det faktiske forbrug hos lejer ikke stemmer overens med de løbende udgifter. Ved justeringer af aconto skal lejer varsles 6 uger før ændringen træder i kraft.

Husk også at angive startdato for forbrugsåret i lejekontraktens § 5. Startdatoen bestemmer, hvornår der senest skal være foretaget og udleveret årlig afregning af forbrugsregnskaber til lejer. Overholdes dette ikke inden for fristen, kan efterbetaling ikke opkræves af lejer.Udlejers afregning til forsyningsselskab

Typisk foretages der fra udlejers side afregninger med forsyningsselskabet tilsvarende lejers afregning af aconto til udlejer. På den måde afregner du som udlejer til forsyningsselskaberne, og agerer dermed mellemled mellem lejer og forsyningsselskab.Afregning direkte fra lejer til forsyningsselskab

I visse tilfælde fravælges aconto-afregning fra udlejers side, og lejer afregner i de tilfælde aconto vand og varme direkte med forsyningsselskaberne. I forhold til levering af vand ved denne løsning bør du sikre dig, at vandværket er indstillet på at indgå aftale med lejer frem for dig som udlejer, inden underskrivelse af lejekontrakten.


Følg op på om lejer får betalt til forsyningsselskabet

Ved denne løsning er det desuden relevant for dig som udlejer løbende at følge op på, om vandregningen betales. Det skyldes, at betaling af vand følger ejendommen, og at vandværket kun i sjældne tilfælde vil lukke for vandet ved manglende betaling fra lejer. Dermed opstår en risiko for, at du kan komme til at hænge på udgiften.

Samme risiko er ikke til stede for udlejer ved direkte afregning af varme og el fra lejer til forsyningsselskabet. Her vil det relevante selskab typisk lukke for forsyningen. Betaler du i den forbindelse lejers krav, så der ikke lukkes for forbruget, kan du som udlejer rejse påkrav om betaling eller vælge at ophæve lejeaftalen. Reglen her svarer til, hvis lejer ikke betaler husleje.Fastsættelse af aconto

Sørg for at fastsætte aconto med udgangspunkt i et forventet forbrugsleje: Det er ikke tilladt at fastsætte aconto for højt for at sikre din indtægt, da opkrævningen skal svare til det reelle forbrug i lejemålet.


Fastsæt for eksempel acontobeløb efter tidligere lejers gennemsnitlige forbrug, eller ud fra det samlede forbrug for den seneste periode.


Overvågning af forbruget og aconto-indbetalinger

Beløbet for aconto kan reguleres med minimum 6 ugers varsel. Det kan være en god idé, hvis der enten afregnes for lidt eller for meget sammenlignet med det reelle forbrug.


Som udlejer er det især relevant at holde øje med det løbende forbrug sammenlignet med aconto-indbetalingerne, hvis der i lejemålet bor flere eller færre end ved tidligere udlejninger. På den måde kan der foretages op- eller nedjusteringer af acontobeløbet, så efterregning eller tilbagebetaling efter opgørelse mindskes.Forbrugsmålere: Regler for opkrævning af aconto varme, vand og el

Alt efter hvilken type forbrug, der skal opkræves, er der en række forskellige regler at forholde sig til. Nedenfor finder du alt, du som udlejer skal vide om opkrævning af varme, vand og el over aconto.


Opkrævning af aconto varme – med eller uden individuel forbrugsmåler

I flere lejemål er der installeret individuelle forbrugsmålere. Er det tilfældet, afregnes det enkelte lejemåls lejere for sit reelle forbrug direkte til forsyningsselskabet.


Opkrævning af aconto vand – husk dokumentation for det enkelte lejemål

Ved opkrævning af aconto betaling er det vigtigt, at der kan fremvises dokumentation for det faktiske forbrug ved hvert lejemål. Således skal der ifølge lejeloven være en forbrugsmåler til stede i lejemålet, før udlejer kan opkræve et aconto beløb fra lejer.

Findes der i lejemålet ikke individuelle målere, bør udgiften til forbrug være indeholdt i huslejens størrelse.


Opkrævning af aconto el – via forbrugsmåler eller direkte afregning

El kan opkræves af udlejer aconto, hvis der er individuelle forbrugsmålere knyttet til lejemålet. Alternativt kan udlejer lade lejer afregne direkte til sit valgte forsyningsselskab. Dette er den mest hyppige løsning ved denne type af forbrug.Aconto el

Hvordan hjælper jeg lejerne med tilmelding til el.

Dine lejere kan nemt tilmelde sig strøm i forbindelse med Sign&Pay, som er det forløb, lejerne bliver guidet igennem ved indflytningen. Uanset hvor i landet lejemålet ligger, kan din lejer tilmelde sig el ved NRGI, ved et enkelt klik. NRGI leverer el til fornuftige priser i hele landet uden binding, så din lejer kan altid skifte el leverandør.


Undgå at din lejer glemmer tilmelding til el

Når lejeren tilmelder sig til el ved indflytningen, undgår du som udlejer at ende med en regning, som din lejer egentlig skal betale, eller lejeren risikerer at stå uden strøm.